Reijnders Service is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71813985 en is gevestigd aan de Venloseweg 102, 5961 JD te Horst.

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Huurder tot het verrichten van Diensten door Verhuurder waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
 3. Bedrijf: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: de dienst die Verhuurder aanbiedt, is het verhuren van verreikers, hoogwerkers, aanhangwagens en bouwmaterialen.
 6. Gehuurde: de roerende zaken die door Verhuurder worden verhuurd zijn.
 7. Huurder: de Consument die of het Bedrijf dat een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verhuurder.
 8. Overeenkomst: De overeenkomst (op afstand) die strekt tot de verhuur van het Gehuurde.
 9. Reijnders Service: De aanbieder en verhuurder van het Gehuurde.

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Reijnders Service en iedere Overeenkomst tussen Reijnders Service en een Huurder.
 2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Huurder de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Reijnders Service aan Huurder aangeven op welke wijze Huurder de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Reijnders Service zijn gepubliceerd, zodat Huurder deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Reijnders Service is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Huurder.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3   Het Aanbod

 1. Alle door Reijnders Service gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
 2. Reijnders Service is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Huurder schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Reijnders Service het recht een Overeenkomst met een potentiële Huurder om een voor Reijnders Service gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten en het Gehuurde met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Huurder in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Reijnders Service niet binden.  Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Reijnders Service kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Gehuurde.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Reijnders Service zijn indicatief en geven de Huurder bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De  Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Huurder een Aanbod c.q. Overeenkomst van Reijnders Service heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Reijnders Service te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, dan wel mondeling.
 2. Een Aanbod kan door Reijnders Service gedaan worden via de website, in de verkoopruimte van Reijnders Service en buiten de verkoopruimte van Reijnders Service.
 3. Indien Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Reijnders Service, zal Reijnders Service de Overeenkomst met Huurder schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Reijnders Service daaraan niet gebonden.
 5. Elke Overeenkomst die met Reijnders Service wordt aangegaan of een project dat door Huurder aan Reijnders Service wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Reijnders Service is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Huurder zijnde een Bedrijf is uitgesloten. Huurder zijnde een Consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden, tenzij Reijnders Service met instemming van Huurder, zijnde een Consument, reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Huurder ziet met voornoemde instemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Reijnders Service is niet gehouden aan een Aanbod indien Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Huurder geen rechten ontlenen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De huurtermijn vangt aan op de termijn zoals vastgelegd in de Overeenkomst.
 2. Zowel Huurder als Reijnders Service kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Huurder.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Huurder onverlet voor zover Reijnders Service ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Huurder dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. De Overeenkomst eindigt op:
 5. Het tijdstip waarop het Gehuurde op de overeengekomen locatie door Reijnders Service in ontvangst is genomen blijkens het ontvangstbewijs, of;
 6. Het tijdstip waarop het Gehuurde door Reijnders Service is opgehaald, zoals opgenomen op het ontvangstbewijs, of;
 7. Bij verstrijken van een termijn voor teruggave, die in schrift door Reijnders Service aan de Wederpartij wordt gesteld, op de laatste dag van voornoemde termijn om 17.00 uur.
 8. Wijziging en/of verlenging van de huurperiode dient uiterlijk 2 dagen voor het verstrijken van de huurperiode te worden overeengekomen. Huurder dient een daartoe strekkend schriftelijk verzoek in te dienen bij Reijnders Service.
 9. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Huurder de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Reijnders Service tegen het overeengekomen (dag)tarief. De urenregistratie van Reijnders Service is hierbij leidend.
 10. Zowel Huurder als Reijnders Service kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeldt zich voordoet, is Reijnders Service nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Reijnders Service zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Reijnders Service de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Huurder. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Huurder verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Reijnders Service aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Reijnders Service heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Huurder verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Reijnders Service aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Reijnders Service of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Huurder komen, sprake is van vertraging heeft Reijnders Service recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Huurder.
 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Reijnders Service het recht bepaalde zaken naar eigen inzicht  in te huren via derden.
 6. Reijnders Service kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Huurder, in de vorm van een borgsom dan wel  vooruitbetaling.
 7. Reijnders Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Reijnders Service is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Reijnders Service bekend was.
 8. Huurder vrijwaart Reijnders Service voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Huurder toerekenbaar zijn.

Artikel 7   Gebruiksvoorschriften en verplichtingen Huurder

 1. Huurder is verplicht het Gehuurde in overeenstemming met de bestemming ervan krachtens de Overeenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken. Huurder, diens werknemers en/of hulppersonen dienen bekend te zijn met de meegeleverde handleiding en instructies van Reijnders Service en volgens voornoemde handleiding en instructies te handelen.
 2. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van de door Reijnders Service (op)geleverde zaken. Huurder staat ervoor in dat alle personen die het Gehuurde bedienen beschikken over de eventuele vereiste diploma’s, certificaten, rijbewijzen en meer voor het bedienen van het Gehuurde.
 3. Doorverhuur is verboden tenzij Huurder expliciet schriftelijk toestemming van Reijnders Service heeft om het Gehuurde door te verhuren aan derden.
 4. In het geval van doorverhuur is Huurder op gelijke wijze als voor het eigen gebruik is overeengekomen in deze voorwaarden aansprakelijk voor het gebruik door deze derde.
 5. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. Huurder zal zich ook houden aan de eisen of voorschriften, gesteld of te stellen door of vanwege nutsbedrijven en eventuele andere bedrijven die belast zijn of worden met de levering van gas, water en elektriciteit e.d. en/of het transport daarvan en/of de meting daarvan.
 6. Huurder is verplicht het Gehuurde zodanig te gebruiken, dat door of vanwege Huurder en door (het gebruik van) het Gehuurde geen hinder of overlast in welke vorm dan ook wordt aangedaan aan Reijnders Service, de buren en de verdere omgeving.
 7. Huurder heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beschikken over de vergunningen en/of ontheffingen die voor het overeengekomen gebruik van het Gehuurde benodigd zijn of worden. Het niet voldoen aan voornoemde verplichting komt voor rekening en risico van Huurder en geeft geen grond ontbinding van de Overeenkomst.
 8. Huurder dient voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode het Gehuurde verzekerd te hebben.
 9. Huurder is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het Gehuurde als gevolg van vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage, e.d.
 10. Het is aan Huurder verboden de inrichting of gedaante van het Gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reijnders Service. Reijnders Service is slechts verplicht hieraan mee te werken indien deze veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het Gehuurde. Reijnders Service heeft het recht om aan de verlening van schriftelijke toestemming voorwaarden te verbinden of daarbij een last op te leggen, daaronder begrepen een verhoging van de huurprijs indien de veranderingen en toevoegingen daartoe een redelijke aanleiding mochten geven.
 11. Door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen maken geen deel uit van het Gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door Huurder ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij bij of na het geven van schriftelijke toestemming door Reijnders Service anders door partijen mocht zijn overeengekomen.
 12. Huurder is verplicht het Gehuurde na afloop van de huurperiode schoon ter beschikking te stellen aan Reijnders Service en af te leveren conform de Overeenkomst.
 13. Huurder heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van Reijnders Service of enige derde in verband met door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen van het Gehuurde en toevoegingen aan het Gehuurde die bij of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.
 14. Huurder is verplicht alle door Reijnders Service verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de huurperiode en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Reijnders Service niet in staat is een volledige uitvoering van de Overeenkomst te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Huurder.
 15. Reijnders Service is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Huurder te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Reijnders Service verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Reijnders Service voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 16. Reijnders Service kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Reijnders Service gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Huurder. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Huurder dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Reijnders Service.

Artikel 8   Verplichtingen Verhuurder

 1. Reijnders Service zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en is verplicht het Gehuurde ter beschikking van Huurder te laten voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
 2. Reijnders Service zal het Gehuurde in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waarneembare gebreken te leveren, behalve indien en/of voor zover onderhoudsgebreken en/of andere gebreken vermeld mochten zijn.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Reijnders Service het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Artikel 9   Levering

 1. Huurder, of een daartoe namens Huurder bevoegd persoon, is verplicht het Gehuurde af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Reijnders Service of er door andere omstandigheden buiten de macht van Reijnders Service enige vertraging ontstaat, heeft Reijnders Service recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Huurder dient Reijnders Service schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Huurder heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
 3. Indien de Huurder afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Reijnders Service gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Huurder.
 4. Indien de overeengekomen zaken worden bezorgd door Reijnders Service of een externe vervoerder is Reijnders Service, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Reijnders Service gegevens behoeft van Huurder in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Huurder alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Reijnders Service ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien Reijnders Service een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
 7. Reijnders Service is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Reijnders Service is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde zaken dienen binnen 24 uur na levering aan Reijnders Service schriftelijk te worden gemeld op info@huur-verreiker.nl. Bij beschadiging van het Gehuurde door onzorgvuldige omgang door Huurder zelf, is Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Gehuurde.
 9. Huurder wordt geacht het Gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is gehouden om het Gehuurde in goede staat terug te geven. Indien bij of na teruglevering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Huurder verplicht de herstelkosten en eventuele andere schade aan Reijnders Service te vergoeden. Huurder is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het Gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Huurder worden uitgevoerd.

Artikel 10   Gebreken

 1. Reijnders Service staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst zoals tussen partijen is gesloten.
 2. Reijnders Service is gehouden om op verlangen van Huurder gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk is of de kosten van het verhelpen van de gebreken redelijkerwijs niet van Reijnders Service zijn te vergen.
 3. Elke schade en ieder verlies moet terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur aan Reijnders Service gemeld worden. Indien overeengekomen, zorgt Reijnders Service voor een verdere afhandeling van de schade en/of herstel van de schade. Huurder is verplicht de aanwijzingen van Reijnders Service op te volgen.
 4. Huurder is zelf aansprakelijk voor de hiernavolgende kosten en schades, en vrijwaart Reijnders Service van:
 5. Schade door het verlies van het Gehuurde en/of de daarbij behorende documenten;
 6. De schade die om welke reden dan ook niet door de verzekeringsmaatschappij van Huurder wordt vergoed;
 7. Schade door onzorgvuldig handelen van Huurder zelf.
 8. Gebreken aan door Huurder aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Reijnders Service of derden worden niet als gebreken van het Gehuurde als bedoeld in artikel 7:204 BW aangemerkt en geven Huurder geen enkele aanspraak jegens Reijnders Service. Voor uit die veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het Gehuurde en schadelijke gevolgen voor het Gehuurde, Reijnders Service of derden is Huurder aansprakelijk. Huurder zal Reijnders Service voor eventuele aanspraken van derden jegens Reijnders Service in verband daarmee vrijwaren.
 9. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Huurder bij grondige inspectie van het Gehuurde niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Reijnders Service terstond na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 11   Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen. Voor Consumenten worden de prijzen inclusief btw getoond.
 3. Huurder is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Huurder door Reijnders Service ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Huurder een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Huurder het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Reijnders Service is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

Artikel 12   Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.
 2. Huurder kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Huurder dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Reijnders Service. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Reijnders Service een andere betalingstermijn overeenkomen.
 4. In geval van overlijden, faillissement, beslag of surseance van betaling van Huurder zijn de vorderingen van Reijnders Service op de Huurder onmiddellijk opeisbaar. Ook dient het Gehuurde dan terstond door Huurder, althans diens erfgenamen, in de macht van Reijnders Service te worden gebracht.
 5. Reijnders Service heeft het recht de door de Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Reijnders Service kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Reijnders Service kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 6. Wanneer Huurder niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting is Huurder zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Huurder zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Huurder binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 7. Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is, zal Reijnders Service zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 8. Indien Reijnders Service meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Huurder.

Artikel 13   Garantie

Reijnders Service staat ervoor in dat het Gehuurde voldoet aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Reijnders Service gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Huurder en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Reijnders Service de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan Reijnders Service.
 2. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Reijnders Service verwerkt worden. Huurder staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Huurder Reijnders Service tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Reijnders Service op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15   Opschorting en ontbinding

 1. Reijnders Service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Huurder de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Reijnders Service bevoegd de tussen haar en Huurder bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Huurder, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Reijnders Service gesloten Overeenkomst voortvloeien. Reijnders Service is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 3. Voorts is Reijnders Service bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Reijnders Service op Huurder onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Reijnders Service de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 5. Huurder mag het Gehuurde niet zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Reijnders Service retour zenden.
 6. Bij beëindiging van de huurperiode verliest Huurder onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde.
 7. Reijnders Service is gerechtigd al het eigendom terug te vorderen wanneer de Overeenkomst wordt ontbonden.
 8. Reijnders Service behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16   Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Reijnders Service, is Reijnders Service uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Huurder Reijnders Service binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Reijnders Service deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Reijnders Service in staat is om adequaat te reageren.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, tenzij Huurder bewijst dat aan hem en aan personen voor wie hij in de verhouding tot Reijnders Service verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid draagt, waartoe in elk geval zijn personeel wordt gerekend, met betrekking tot het ontstaan van die schade geen schuld treft.
 3. Reijnders Service is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde.
 4. Reijnders Service is niet aansprakelijkheid voor eventueel aan Huurder opkomende schade door het niet tijdig ter beschikking stellen van het Gehuurde, tenzij een latere terbeschikkingstelling van het Gehuurde aan Huurder ontstaat door eigen opzet of eigen grove schuld van Reijnders Service zelf.
 5. Reijnders Service is nimmer aansprakelijk voor ondeugdelijk gebruik van het Gehuurde buiten haar macht om tijdens de huurperiode door Huurder. Huurder dient zich te houden aan gebruik van het Gehuurde volgens meegeleverde de handleiding en instructies van Reijnders Service.
 6. Indien schade ontstaat tijdens de huurperiode is Huurder gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de garantie valt en/of Reijnders Service de schade niet kosteloos kan (laten) herstellen.
 7. Houdt Huurder na het einde van Overeenkomst het Gehuurde onrechtmatig onder zich, dan kan Reijnders Service over de tijd dat hij het Gehuurde mist een vergoeding gebaseerd op de huurprijs vorderen.
 8. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Reijnders Service leidt tot aansprakelijkheid van Reijnders Service, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Huurder geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Reijnders Service. Onder directe schade wordt verstaan:redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 9. Reijnders Service is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade, immateriële schade en schade als gevolg van het gebruik van het Gehuurde is uitgesloten.
 10. Reijnders Service is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
 11. Reijnders Service is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 12. Reijnders Service staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Reijnders Service verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 13. Alle aanspraken van Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Reijnders Service vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Reijnders Service binnen een jaar nadat Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Huurder vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 17   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Reijnders Service verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Reijnders Service zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Huurder vrijwaart Reijnders Service van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Huurder vrijwaart Reijnders Service voor alle aanspraken van Huurder en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Huurder, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Huurder vrijwaart Reijnders Service gedurende de overeengekomen huurperiode van alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde.

Artikel 18   Overmacht

 1. Reijnders Service is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Reijnders Service, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Huurder aan Reijnders Service zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Reijnders Service en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Reijnders Service buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Reijnders Service heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Reijnders Service haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zo ver Reijnders Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Reijnders Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19   Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van het Gehuurde dat voorwerp van de Overeenkomst is, gaat over op Huurder zodra het Gehuurde in de macht van Huurder is gebracht. Hiervan is in ieder geval sprake indien het Gehuurde is geleverd op het afleveradres van Huurder.

Artikel 20   Klachten

 1. Indien Huurder niet tevreden is over het Gehuurde en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst van Reijnders Service is Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@huur-verreiker.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Reijnders Service de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Reijnders Service zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21   Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Reijnders Service en Huurder is Nederlands recht van toepassing.
 2. Reijnders Service heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en zal Huurder hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 5. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Reijnders Service en Huurder worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Limburg, locatie Roermond tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Horst, 3 april 2020

Asbestverwijdering